Home

行政公告-教務處

教學組長 - 教務處 | 2019-12-30 | 人氣229
期末考時間訂為109/01/14(二)、01/15(三)進行,各年段科目時間如下:

一年級

109/01/14(二)生活、國語
109/01/15(三)數學

二年級

109/01/14(二)國語、生活
109/01/15(三)數學

三、四、五、六年級:

109/01/14(二)國語、自然、英語
                    英語聽力測驗,請監考教師於下列時間至校網公告協助播放
                    三、五年級  請於10:30播放
                    四、六年級  請於10:35播放
109/01/15(三)社會、數學
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook add to Google Plus email to Friends