Home

行政公告-教務處

註冊組長 - 教務處 | 2019-11-29 | 人氣149
財團法人桃園縣私立心一慈善基金會獎助學金申請,如貴班有符合資格之學生,請於108.12.13前,填妥申請書送到教務處註冊組,如超過三人再行協調。                          
說明:                                                         
一、獎助學金名稱:財團法人心一慈善基金會清寒獎助學金。
二、獎助金額:每名新台幣貳仟元整,共3名。                 
三、申請對象:本校在學之清寒優良學生。   
四、詳細辦法及申請書請參閱附件。
(1)108心一慈善基金會.pdf
add to Twitter add to Plurk add to FaceBook add to Google Plus email to Friends